Anunt

Spitalul Clinic CF nr. 2 Bucuresti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale  vacante de asistent medical / debutant (1 post) in cadrul  Blocului Operator Ortopedie .

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 

 • diploma de bacalaureat
 • absolvent studii medii/postliceale/superioare de specialitate
 • Cunostinte operare PC

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 octombrie 2015, ora 15:30: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 29 octombrie  2015, ora 10:00: proba scrisă;
 • 29 octombrie  2015, ora 15:00: proba interviu.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

TEMATICA

PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ASISTENT MEDICAL/ DEBUTANT

BLOC OPERATOR ORTOPEDIE

-ETAPELE PROCESULUI DE INGRIJIRE

-NEVOILE FUNDAMENTALE ALE FIINTEI UMANE SI PROBLEME DE INGRIJIRE

-INGRIJIREA PACIENTULUI CU DIABET  ZAHARAT

-EXAMENUL BOLNAVULUI SI FOAIA DE OBSERVATIE CLINICA

-SUPRAVEGHEREA BOLNAVULUI IN REPAUS LA PAT

-DIAGNOSTICUL SI TRATAMENTUL  UNEI FEBRE

-SINDROMUL SEPTICEMIC

-NOTIUNI GENERALE DE DIAGNOSTIC  ETIOLOGIC AL  INFECTIILOR

-NOTIUNI DE IMUNOLOGIE

-INFLAMATIA

-DIAGNOSTICUL SI TRATAMENTUL UNEI HEMORAGII INTERNE

-NOTIUNI ELEMENTARE DE DIETE IN UNELE BOLI

-REGIMUL DIN DIABETUL  ZAHARAT

-REGIMUL DIN OBEZITATE

-REGIMUL IN HIPERTENSIUNEA ARTERIALA

-NOTIUNI GENERALE DE TERAPEUTICA

-REGULI GENERALE DE ADMINISTRARE A  MEDICAMENTELOR

-TEHNICI CURENTE DE PRACTICA MEDICALA

-NOTIUNI GENERALE DE TRATAMENT ANTIINFECTIOS

-CONSTANTE BIOLOGICE,TESTE  SI PROBE FOLOSITE CURENT IN EXPLORARILE CLINICE

-PRINCIPALELE GRUPE DE MEDICAMENTE FOLOSITE CURENT IN MEDICINA INTERNA: ANTIBIOTICELE SI CHIMIOTERAPICELE;SUBSTANTE HORMONALE SI ANTIHORMONALE; MEDICATIA SISTEMULUI NERVOS CENTRAL;ANTIALGICELE;HISTAMINA SI ANTIHISTAMINICELE;ANTIGUTOASELE;ANTISPASTICELE;MEDICATIA APARATULUI CARDIOVASCULAR;MEDICATIA APARATULUI RESPIRATOR;MEDICATIA APARATULUI RENAL

NOTIUNI DE SEMIOLOGIE  CARDIACA

NOTIUNI DE SEMIOLOGIE A VASELOR PERIFERICE

ROLUL ASISTENTEI MEDICALE IN INGRIJIREA BOLNAVILOR CU AFECTIUNI CARDIOVASCULARE

TULBURARILE RITMULUI CARDIAC

BOLILE ARTERELOR CORONARE-CARDIOPATIILE ISCHEMICE

INSUFICIENTA CARDIACA

HIPERTENSUIUNEA ARTERIALA

HIPOTENSIUNEA ARTERIALA

SOCUL

SINCOPA SI LESINUL

MOARTEA SUBITA

ATEROSCLEROZA

ANEVRISMELE ARTERIALE

BOLILE STOMACULUI

BOLILE INTESTINULUI

SINDROMUL  ICTERIC

HEPATITA VIRALA ACUTA

LITIAZA BILIARA

PANCREATITA ACUTA HEMORAGICA

PIELONEFRITA ACUTA SI CRONICA

INSUFICIENTA RENALA ACUTA

INSUFICIENTA RENALA CRONICA

LITIAZA RENALA

REUMATISMUL SECUNDAR INFECTIOS,DE CAUZE CUNOSCUTE SI NECUNOSCUTE

REUMATISMUL CRONIC DEGENERATIV

REUMATISMUL ABARTICULAR

DIABETUL ZAHARAT

HIPOGLICEMIILE

OBEZITATEA

PRINCIPALELE SINDROAME NEUROLOGICE

COMELE

TULBURARILE PSIHICE IN TRAUMATISMELE CRANIOCEREBRALE

TULBURARILE PSIHICE IN ATEROSCLEROZA CEREBRALA

PSIHOZELE DE INVOLUTIE

NEVROZELE

NOTIUNI DE GERIATRIE

NOTIUNI DE BALNEOFIZIOTERAPIE

ORTOPEDIE,TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC

 

BIBLIOGRAFIE:

LUCRETIA TITIRCA ( SUB RED.): GHID DE NURSING-EDITURA VIATA MEDICALA ROMANEASCA -1997

CORNELIU BORUNDEL (SUB RED.):MANUAL DE MEDICINA INTERNA-EDITURA ALL-1994

ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI,MOASELOR SI ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMANIA: MANUAL DE PRACTICA PENTRU ELEVII SCOLILOR POSTLICEALE SANITARE

 Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.


Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www spcf2.ro Relatii suplimentare la sediul Spitalului Clinic CF nr. 2 Bucuresti, B-dul Marasti nr. 63, sector 1.