Spitalul Clinic CF nr. 2 Bucuresti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei functii contractuale vacante de registrator medical/debutant in cadrul Compartimentului Evaluare si Statistica Medicala.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
o a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
o b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
o c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
o d) are capacitate deplină de exercițiu;
o e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
o f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
o g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

- diploma de bacalaureat
- fara vechime in specialitate
-- Cunostinte operare PC

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
o 26 octombrie 2016, ora 14:30 termenul limită pentru depunerea dosarelor;
o 4 noiembrie 2016, ora 10:00 proba scrisă;
o 4 noiembrie 2016, ora 15:00 proba interviu.
Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

TEMATICA
concursului pentru ocuparea functiei de registrator medical debutant în cadrul “Compartimentului de Evaluare si Statistica Medicala” Spitalului Clinic CF nr. 2 Bucuresti


1. Elemente practice de registratura medicala
- Descrierea generala a foii de miscare zilnica a bolnavilor;
- Descrierea generala a foii de alimentatie zilnica a bolnavilor;
- Documente obligatorii pentru internare în spitalizare continua;
- Tipuri de internare si tipuri de externare în spitalizarea continua.

2. Elemente de statistica medicala si teoretica
- numarul mediu de paturi;
- rata medie de utilizare a unui pat;
- durata medie de utilizare a unui pat;
- durata medie de spitalizare si compararea ei cu durata optima de spitalizare din norme;
- zile de spitalizare si zile contabile;
- numarul mediu de externari pe un medic;
- rata mortalitatii intraspitalicesti;
- calculul mediilor aritmetica, geometrica si armonica;
- inegalitatea mediilor;
- procentaje; proportionalitate; marimi relative.

3. Elemente teoretice si practice de tehnologia informatiei si comunicatii
- formatarea tabelelor în EXCEL;
- calcule complexe cu formule si functii tabelare în EXCEL;
- reprezentari grafice a seriilor de date în EXCEL;
- formatare texte WORD; inserare de imagini si tabele EXCEL;
- Internet: navigare, e-mail;
- operarea calculatorului sub sistemul WINDOWS XP sau 7 (la alegere): copieri, mutari, redenumiri, stergeri, de fisiere si foldere; formatari;
- întretinerea soft a unui sistem de calcul: defragmentare, scanare pt. depistarea defectiunilor, scanare antivirus;
- lucrul în retea: resurse locale, resurse partajabile, resurse nepartajabile, resurse partajate; modalitati concrete de partajare;
- server: notiune, rol, importanta;
- descrierea fizica si functionala a componentelor unui calculator.

BIBLIOGRAFIE

1. Petru Muresan – “Manual de metode matematice în analiza starii de sanatate” – Editura Medicala, 1989
2. Orice lucrare, manual sau curs de informatica ce trateaza la nivel elementar si / sau mediu domeniile: Windows, Word, Excel, Internet si lucrul în retea aparute în ultimii 5-6 ani.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.
8 . chitanta plata 50 lei

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www spcf2.ro Relatii suplimentare la sediul Spitalului Clinic CF nr. 2 Bucuresti, B-dul Marasti nr. 63, sector 1.